-10% na WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ   z kodem WYNIKI  Sprawdź Strzałka do right

Regulamin

Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2022
Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ALABSPORT
 • Definicje.

  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  2. ALAB – ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040890, NIP 522-000-02-17, REGON 008105218, o kapitale zakładowym w wysokości 1.069.582,00, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy o Działalności Leczniczej; wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000007384;
  3. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://alabsport.pl/ będący własnością ALAB, za pośrednictwem, którego Użytkownik może, w szczególności złożyć Zamówienie na Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu;
  5. Uprawniony - osoba fizyczna wskazana przez w chwili składania Zamówienia na rzecz, której wykonana ma zostać Usługa;
  6. Usługa - dostępna do zakupu dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu usługa, w szczególności - Usługi Pielęgniarskiej, Badanie, Pakiet Badań, Konsultacja Lekarska;
  7. Usługa Pielęgniarska - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym pobrania materiału biologicznego dla potrzeb wykonania Badania, Pakietu badań przez pielęgniarkę lub położną zgodnie z Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej na zasadach określonych w Regulaminie;
  8. Badanie - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegające na odpłatnym przeprowadzeniu badania laboratoryjnego realizowanego przez ALAB w jednej z Placówek zgodnie z Ustawą o Diagnostyce Laboratoryjnej na zasadach określonych w Regulaminie;
  9. Pakiet badań - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu wybranej przez Użytkownika w Serwisie określonej grupy badań laboratoryjnych, realizowana przez ALAB w Placówce na zasadach określonych w Regulaminie;
  10. Wynik badań - wynik badania laboratoryjnego, stanowiący dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  11. Konsultacja Lekarska - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca, w szczególności na interpretacji wyników badań laboratoryjnych objętych Pakietem badań oraz udzieleniu porady medycznej świadczona przez lekarza ALAB odpłatnie do oznaczonego w Serwisie Pakietu badań za pośrednictwem środków komunikacji na odległość na zasadach określonych w Regulaminie;
  12. Koszyk - lista Usług oferowanych w Serwisie, sporządzona podczas składania Zamówienia na podstawie wyboru Użytkownika;
  13. Kanał - forma komunikacji przy świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  14. Kod Rabatowy - unikalny kod uprawniający do zakupu Usług z określoną zniżką;
  15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z ALAB czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  16. Placówka - jednostka organizacyjna – punkt pobrań, należąca do ALAB, w której jest możliwe wykonania Badań w ramach zakupionego Pakietu Badań;
  17. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z ALAB, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu umowy o świadczenie Usług zgodnie z zakresem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie;
  18. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o Działalności Leczniczej;
  19. Dni Wolne Od Pracy - dni wolne od pracy w rozumieniu Ustawy o Dniach Wolnych od Pracy;
  20. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
  21. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  22. Ustawa o Działalności Leczniczej - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633);
  23. Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej - ustawa z dnia 15 lipca 2007 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej;
  24. Ustawa o Diagnostyce Laboratoryjnej - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej;
  25. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  26. Ustawa o Dniach Wolnych od Pracy - Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920);
  27. Ustawa o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159);
  28. Ustawa o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich - ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823);
  29. Ustawa o Prawach Konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
 • Postanowienia ogólne

  1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  2. Regulamin określa rodzaj, zakres i świadczenia i warunki udzielania Świadczeń Zdrowotnych. Regulamin określa w szczególności warunki:
   1. zasad zakupu i świadczenia przez ALAB Usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu,
   2. korzystania z Serwisu,
   3. składania Zamówień,
   4. uiszczania opłaty za Zamówienie,
   5. składania i rozpatrywania reklamacji,
   6. realizacji prawa odstąpienia,
   7. zwrotu kosztów.
  3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest w trwałej postaci pod adresem internetowym: https://alabsport.pl/regulamin
  4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
  6. ALAB zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu:
   1. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od ALAB, lub
   2. ze względu na konieczność dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, polepszeniem funkcjonalności przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
 • Wymogi techniczne

  1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem (np. desktop, laptop, tablet, telefon komórkowy), dostęp do Internetu oraz skrzynkę poczty elektronicznej (adres email).
  2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny mieć możliwość połączenia z Internetem oraz powinny spełniać następujące wymagania:
   1. w przypadku desktopów i laptopów: system operacyjny Windows w wersji 10 i wyższej lub MacOs w wersji Big Sur 11.2.1 lub wyższej;
   2. w przypadku urządzeń mobilnych system operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej lub iOs w wersji 14;
   3. przeglądarka internetowa Chrome albo Safari albo Firefox albo Opera albo Microsoft Edge w najnowszych wersjach.
  3. Witryna internetowa Serwisu dopasowuje się automatycznie do rozdzielczości ekranu.
  4. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 1, 2, 7 powyżej, ani innego oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania z Serwisu. Zapewnienie odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania należy do Użytkownika.
  5. Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek internetowych niż wskazane w ust. 2 powyżej, ALAB nie gwarantuję w takim przypadku prawidłowości działania Serwisu.
  6. Koszty transmisji danych Użytkownik ponosi we własnym zakresie, zgodnie z zawiązaną umową z dostawcami Internetu i/lub operatorami telekomunikacyjnymi.
  7. Dodatkowo - w celu wykonania Konsultacji Lekarskiej - użytkownik powinien mieć zainstalowany program Microsoft Teams lub umożliwić jego uruchomienie w ramach wyżej wskazanych przeglądarek internetowych w trakcie połączenia z Lekarzem, oraz posiadać możliwość nawiązania połączenia głosowego (połączenie audio, mikrofon) lub audio-wideo (mikrofon, kamerka).
  8. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 i 7 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Użytkownikiem, a właściwym Licencjodawcą. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy.
 • Usługi

  1. ALAB jest profesjonalnym podmiotem uprawnionym do wykonywania Badań na podstawie uzyskanych zezwoleń. Placówki ALAB są wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl
  2. Za pośrednictwem Serwisu ALAB umożliwia Użytkownikowi zawarcie drogą elektroniczną umowy zakupu Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. ALAB świadczy możliwość zakupu za pośrednictwem Serwisu następujących Usług:
   1. Usługa pielęgniarska
   2. Badanie
   3. Pakiet Badań
   4. Konsultacja Lekarska
  4. Ceny Usług są cenami Brutto i zawierają w sobie wszelkie opłaty i podatki.
  5. Opłaty za kontakt z Infolinią ALAB naliczane są według taryfy operatora.

  I. Usługa Pielęgniarska.

  1. Usługa Pielęgniarska jest Świadczeniem Zdrowotnym polegającym na pobraniu materiału biologicznego dla potrzeb wykonania badań laboratoryjnych objętych Pakietem Badań i Badań dodatkowych do Pakietów Badań.
  2. Usługa Pielęgniarska wykonywana jest przez wyspecjalizowany personel ALAB w Placówce ALAB, w której wykonywane są badania laboratoryjne w ramach zakupionego Pakietu Badań i Badania dodatkowego do Pakietu badań jeśli takie Badanie zostało zakupione.
  3. W celu wykonania Usługi Pielęgniarskiej Użytkownik, a w przypadku dokonania zakupu na rzecz Uprawnionego - Uprawniony zobowiązany jest stawić się w wybranej dla potrzeb realizacji Pakietu Badań Placówce ALAB i postępować zgodnie z instrukcjami personelu ALAB.
  4. Usługa Pielęgniarska jest odpłatna. Opłata za Usługę Pielęgniarską ma charakter ryczałtowy i pobierana jest jednokrotnie do Pakietu badań i Badań dodatkowych (jeśli takie zostały zakupione) objętych jednym Zamówieniem.
  5. Wysokość opłaty za Usługę Pielęgniarską uwidoczniana jest w Serwisie.
  6. W przypadku wyboru Pakietu Badań lub Badań dodatkowo do wybranego Pakietu Badań, Usługa Pielęgniarska dodawana jest automatycznie do Zamówienia, a opłata za Usługę Pielęgniarską jest uwidaczniana w Koszyku.
  7. Usługa Pielęgniarska jest niezbędna dla prawidłowego wykonania badań laboratoryjnych w ramach Pakietu Badań i Badań dodatkowo zakupionych do Pakietu Badań. Użytkownik nie ma możliwości dokonania zakupu Pakietu Badań i Badań dodatkowych do Pakietu Badań bez Usługi Pielęgniarskiej. Użytkownik nie ma możliwości dokonania zakupu samodzielnej Usługi Pielęgniarskiej.
  8. W przypadku niewykorzystania Pakietu Badań zasady zwrotu opłaty za niewykonaną Usługę Pielęgniarską określone zostały w §4 pkt II ust. 9 Regulaminu.

  II. Pakiet badań.

  1. Pakiet badań stanowi Świadczenie Zdrowotne będące usługą polegającą na przeprowadzeniu wybranej i zakupionej przez Użytkownika w Serwisie określonej grupy badań laboratoryjnych.
  2. W celu zakupu Pakietu badań Użytkownik dokonuje wyboru z dostępnych w Serwisie Pakietów Badań.
  3. Każdy Pakiet badań zawiera charakterystykę oraz szczegółowy opis badań laboratoryjnych, które wchodzą w jego skład.
  4. Pakiet badań jest usługą odpłatną. Cena każdego Pakietu badań uwidoczniona jest w Serwisie.
  5. Zakres Pakietu badań jest stały i nie może być zmieniany lub modyfikowany przez Użytkownika.
  6. Do Pakietów badań Użytkownik może dokonać zakupu usługi Konsultacji Lekarskiej. Warunki korzystania z Konsultacji Lekarskiej określa § 4 pkt. III Regulaminu.
  7. Do Pakietu badań Użytkownik może dokonać zakupu dodatkowego Badania. Warunki korzystania z Badania do Pakietu badań określa §4 pkt. IV Regulaminu.
  8. Użytkownik może dokonać wyboru Placówki z listy znajdującej się pod adresem: https://www.alablaboratoria.pl/punkty
  9. Pakiet badań jest ważny przez 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §5 ust. 20 Regulaminu i w tym okresie powinien zostać wykorzystany w wybranej Placówce. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim umowa na Pakiet badań ulega rozwiązaniu, a ALAB dokona zwrotu opłaty za niewykorzystany Pakiet badań oraz opłaty za niewykorzystaną Usługę Pielęgniarską, a w przypadku zakupu Konsultacji Lekarskiej lub Badania dodatkowego do Pakietu badań również z tego tytułu.
  10. ALAB dokonuje zwrotu płatności, w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 9 przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użyty został do jej dokonania.
  11. Postanowienia niniejszego §4 pkt II ust. 9 i 10 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  III. Konsultacja Lekarska.

  1. Konsultacja Lekarska jest usługą stanowiącą Świadczenie Zdrowotne polegającą, w szczególności na interpretacji wyników badań laboratoryjnych objętych Pakietem badań oraz udzieleniu porady medycznej świadczona przez lekarza ALAB odpłatnie do oznaczonego w Serwisie Pakietu badań za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
  2. Konsultacja Lekarska nie może zostać wykupiona samodzielnie, jest dostępna wyłącznie z Pakietami badań dostępnymi w Serwisie.
  3. Konsultacja Lekarska wykonywana jest przez lekarza ALAB.
  4. Konsultacja Lekarska jest odpłatna. Cena Konsultacji Lekarskiej uwidoczniona jest w Serwisie.
  5. Konsultacja Lekarska dostępna jest do wszystkich Pakietów badań.
  6. Konsultacja Lekarska realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Dni Ustawowo Wolnych od Pracy w godzinach zgodnie z dostępnością Lekarza.
  7. Wykonanie Konsultacji Lekarskiej jest możliwe po uzyskaniu wszystkich Wyników badań laboratoryjnych objętych Pakietem badań, do których wykonywana jest Konsultacja Lekarska.
  8. Zgłoszenie woli skorzystania z Konsultacji Lekarskiej powinno nastąpić w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia poinformowania przez ALAB o dostępności wszystkich Wyników badań w ramach Pakietu badań, do którego zakupiona została Konsultacja Lekarska. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim umowa na Konsultację Lekarską ulega rozwiązaniu, a ALAB dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystaną Konsultację Lekarską.
  9. ALAB dokonuje zwrotu płatności, w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 7 przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użyty został do jej dokonania.
  10. O dostępności Wyników badań ALAB informuje telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu podany podczas składania Zamówienia.
  11. W celu umówienia Konsultacji Lekarskiej należy skontaktować się z ALAB za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 773 000 773 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alabsport.pl
  12. Opłaty za kontakt z infolinią ALAB naliczane są według taryfy operatora.
  13. W przypadku gdy preferowany termin Konsultacji Lekarskiej nie będzie dostępny, ALAB zaproponuje inny możliwy termin wykonania Konsultacji Lekarskiej. W przypadku, w którym Konsultacja Lekarska nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie ALAB, ALAB niezwłocznie przystąpi do ustalenia nowego terminu Konsultacji Lekarskiej.
  14. Konsultacja Lekarska udzielana jest przez lekarza ALAB za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – telefonu lub videorozmowy przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego Microsoft Teams.
  15. Po umówieniu terminu Konsultacji Lekarskiej ALAB przekazuje informację o terminie umówionej Konsultacji Lekarskiej na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
  16. W przypadku wyboru opcji kontaktu za pośrednictwem telefonu Lekarz skontaktuje się telefonicznie w umówionym terminie Konsultacji Lekarskiej.
  17. W przypadku, wyboru opcji kontaktu za pośrednictwem videorozmowy na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej przesłany zostaje aktywny link do spotkania z lekarzem.
  18. Postanowienia niniejszego §4 pkt III 8 i 9 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  19. W wyniku Konsultacji Lekarskiej lekarz ALAB sporządza dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  20. W czasie wykonywania Konsultacji Lekarskiej Lekarz przestrzega standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych, etyki zawodowej oraz przestrzega zasad tajemnicy lekarskiej.

  IV. Badanie

  1. Badanie stanowi Świadczenie Zdrowotne będące usługą polegającą na wykonaniu wybranego i zakupionego przez Użytkownika w Serwisie badania laboratoryjnego.
  2. Badanie może być zakupione wyłącznie jako dodatkowe badanie laboratoryjne do wybranego przez Użytkownika Pakietu badań zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Badania w Serwisie.
  3. Badanie jest usługą odpłatną. Cena Badania znajduje się w Serwisie.
  4. Badanie nie może zostać zakupione samodzielnie bez Pakietu Badań.
  5. Charakterystyka oraz opis Badania znajdują przy danej pozycji się w Serwisie.
  6. Badanie wykonywane jest w tej samej Placówce, której wyboru dokonał Użytkownik do Pakietu Badań.
  7. Badanie jest ważne przez okres 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §5 ust. 20 Regulaminu i w tym okresie powinno zostać wykonane w Placówce, o której mowa w ust. 5 powyżej. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim umowa na Badanie do Pakietu ulega rozwiązaniu, a ALAB dokona zwrotu opłaty za niewykorzystane Badanie.
  8. ALAB dokonuje zwrotu płatności, w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 6 przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użyty został do jej dokonania.
  9. Postanowienia niniejszego §4 pkt II ust. 7 i 8 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Składanie Zamówień. Zawarcie Umowy.

  1. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
  2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową: http://alabsport.pl/
  3. Jednym Zamówieniem Użytkownik może dokonać zakupu jednego Pakietu badań. Dodatkowo Użytkownik może dokonać zakupu Konsultacji Lekarskiej lub Badania do Pakietu Badań.
  4. Podczas składania Zamówienia Użytkownik w każdym czasie ma możliwość zapoznania się z listą Placówek, w których może zrealizować wybrany Pakiet badań wraz z godzinami ich otwarcia. Lista Placówek dostępna jest pod adresem https://www.alablaboratoria.pl/punkty
  5. W przypadku wyboru Pakietu badań do Zamówienia w Koszyku dodana zostaje automatycznie Usługa Pielęgniarska, która jest niezbędna dla potrzeb realizacji Pakietu badań i Badania dodatkowego do Pakietu (jeśli Użytkownik dokonał takiego wyboru, bez względu na ilość dodatkowo wybranych Badań). Szczegółowy zasady realizacji Usługi Pielęgniarskiej, Pakietu badań, Badania określają odpowiednio §4 pkt I, §4 pkt II i §4 pkt. IV Regulaminu.
  6. Użytkownik dokonuje wyboru i dodania do Koszyka Usług przez naciśnięcie przy danej pozycji przycisku „Dodaj +”.
  7. Na etapie kompletowania Zamówienia w Koszyku przed naciśnięciem przycisku „Przejdź do Zamówienia” Użytkownik może wykorzystać posiadany Kod Rabatowy.
  8. Po dokonaniu wyboru Usług Użytkownik może przejść do Zamówienia poprzez naciśnięcie przy danej pozycji przycisku „Przejdź do Zamówienia”.
  9. Podczas składania Zamówienia Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko
   2. adres email
   3. numer telefonu
   4. numer PESEL
  10. W przypadku braku numeru PESEL Użytkownik zaznacza okno wyboru „Brak numeru PESEL”. W przypadku zaznaczenia okna wyboru „Brak numeru PESEL” Użytkownik podaje następujące dane dodatkowe:
   1. data urodzenia
   2. płeć
  11. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może dokonać Zamówienia na rzecz Uprawnionego. W takim przypadku Użytkownik zaznacza okno wyboru oznaczone „Badania zostaną wykonane innej osobie”.
  12. W przypadku wskazanym w ust. 11 powyżej Użytkownik wskazuje następujące dane osobowe Uprawnionego:
   1. imię i nazwisko
   2. adres email
   3. numer telefonu
   4. numer PESEL
  13. W przypadku braku numeru PESEL Użytkownik zaznacza okno wyboru „Brak numeru PESEL”. W przypadku zaznaczenia okna wyboru „Brak numeru PESEL” Użytkownik podaje następujące dane dodatkowe:
   1. data urodzenia
   2. płeć
  14. W związku ze złożeniem Zamówienia Użytkownik na swoje żądanie może otrzymać fakturę VAT. W takim przypadku podczas składania Zamówienia Użytkownik zaznacza okno wyboru oznaczone „FAKTURA VAT” i wybiera opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”. W celu otrzymania faktury konieczne jest przesłanie żądania wystawienia faktury wraz z numerem potwierdzenia Zamówienia na adres kontakt@alabsport.pl.
  15. Użytkownik w celu przejścia do płatności jest zobligowany do oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu oraz złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód oznaczonych „*”. Oświadczenia i zgody Użytkownika oznaczone „*” są obligatoryjne i bez ich złożenia Użytkownik nie będzie mógł kontynuować procesu składania Zamówienia. Złożenie oświadczeń i zgód następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika właściwego pola wyboru. Użytkownik może także dokonać wyboru wszystkich oświadczeń i zgód poprzez zaznaczenie pola wyboru „Zaznacz wszystkie oświadczenia i zgody”.
  16. Po podaniu wymaganych danych oraz złożeniu wymaganych oświadczeń i zgód Użytkownik poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie” może dokonać płatności zgodnie z Zamówieniem. Możliwe metody płatności określa §6 Regulaminu.
  17. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług przez ALAB w zakresie objętym Zamówieniem.
  18. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić w przeciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie Zamówienia.
  19. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności przez Użytkownika, ALAB przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
  20. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest oświadczeniem ALAB o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 17 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta z Użytkownikiem umowa o udzielenie Świadczeń Zdrowotnych w zakresie wynikającym odpowiednio z Zamówienia.
  21. W Potwierdzeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma drogą mailową indywidualny numer Zamówienia, który powinien okazać w wybranej przez siebie Placówce chcąc skorzystać z wybranych Pakietów Badań.
  22. Błędnie złożone lub nieopłacone Zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług z ALAB.
  23. Realizacja Zamówienia zakupionego w Serwisie w zakresie Usługi Pobrania, Pakietu Badań i Badania odbywa się podczas jednej wizyty w Placówce. Nie jest możliwe dokonanie rozdziału Badań lub Pakietu badań lub ich częściowe wykonanie w ramach kilku wizyt.
  24. W przypadku Uprawnionego poniżej 16 lat Usługi wykonywane są za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, a w przypadku Uprawnionego w wieku 16 – 18 lat za zgodą tego Uprawnionego i jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 • Płatności

  1. W Serwisie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
   1. kartą płatniczą (Visa lub Mastercard); lub
   2. za pośrednictwem płatności BLIK; lub
   3. szybkim przelewem elektronicznym; lub
   4. za pomocą formuły zakupowej „Kup z Twisto”; lub
   5. formuły zakupowej „PayPo”;
    • poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach.
  2. Korzystając z powyższych form płatności Użytkownik nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.
  3. ALAB nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.
  4. Zamieszczone w Serwisie ceny zawierają wszystkie podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT.
 • Odbiór Wyników badań.

  1. Użytkownik lub odpowiednio pełnoletni Uprawniony może odebrać Wynik badań zrealizowanych w ramach Pakietów Badań i Badań w następujący sposób:
   1. osobiście z Placówki, w której wykonał Badania w ramach zakupionego Pakietu Badań po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
   2. w przypadku, gdy posiada konto w portalu ALAB online w formie elektronicznej poprzez pobranie wyników on-line ze strony internetowej: https://online.alab.pl
 • Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (§5 ust. 20 Regulaminu).
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować ALAB o swojej decyzji o odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczna, formularz, przez Infolinię ALAB).
  3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Konsumenta:
   1. na adres: ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alabsport.pl
   3. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://sklep.alablaboratoria.pl/odstapienie
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jednakże nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub formularza, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lit. b lub ust. 3 lit. c powyżej, ALAB niezwłocznie przekazuje Konsumentowi na wskazany przez niego lub użyty w korespondencji adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
  8. Odstąpienie od Usługi Pielęgniarskiej powoduje wygaśnięcie umowy o Pakiet Badań i każdego Badania wybranego do Pakietu badań, do których niezbędne jest wykonanie Usługi Pielęgniarskiej oraz umowy o usługę Konsultacji Lekarskiej zawartej do tego Pakietu Badań. Konsument nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
  9. Odstąpienie od umowy na Pakiet Badań powoduje wygaśnięcie umowy o usługę Konsultacji Lekarskiej zawartej do tego Pakietu Badań oraz Usługi Pielęgniarskiej. Konsument nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Umowa o Usługę Pielęgniarską, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wygasa w sytuacji, w której oświadczenie o odstąpieniu nie obejmuje zakupionego Badania dodatkowego do Pakietu Badań.
  10. ALAB niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wynikające z zakresu złożonego oświadczenia o odstąpieniu bez obciążania Konsumenta dodatkowymi kosztami.
  11. ALAB dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami
  12. Postanowienia niniejszego §8 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
   1. numer Zamówienia,
   2. imię i nazwisko składającego reklamację,
   3. imię i nazwisko Użytkownika lub Uprawnionego,
   4. adres poczty elektronicznej, a w przypadku reklamacji listownej – adres korespondencyjny,
   5. opis problemu, który wystąpił, stanowiącego przyczynę reklamacji wraz z podaniem miejscowości, w której wystąpił problem,
   6. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
   7. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Informacja o jej wyniku przekazywana jest w przypadku zgłoszenia reklamacji:
   1. w formie listownej – listownie,
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – w formie elektronicznej na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej,
  4. Postanowienia niniejszego §9 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Ochrona danych osobowych.

  1. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
  2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.
  3. Administratorem danych osobowych jest ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz podczas zamawiania Świadczenia zdrowotnego poprzez Infolinię.
  5. W związku z Zamówieniem Usługi w Serwisie przetwarzane będą dane Użytkownika:
   1. Imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu komórkowego;
   4. numer PESEL
  6. W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter będzie przetwarzany adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  7. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
   1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez ALAB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji Świadczenia Zdrowotnego , chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Użytkownikowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
   2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
   3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Użytkownikowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
   4. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
   5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ALAB działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
   6. świadczenia marketingu bezpośredniego, świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przesłanie informacji na adres newsletter@alab.com.pl z żądaniem cofnięcia zgody. ALAB będzie przetwarzać dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Użytkownika.
  8. Użytkownik jeśli przepisy prawa, nie wskazują inaczej, ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych
   3. usunięcia swoich danych osobowych
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   6. przenoszenia danych
   7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
   8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
  9. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Serwis znaleźć można pod adresem internetowym:
 • Spory

  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ALAB, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ALAB, podmiotem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedziby ALAB. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2022 r.
  2. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie może zostać dostarczany Użytkownikowi drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
  3. ALAB powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
  4. ALAB jest uprawniony do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu lub Usługodawcy, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności (iv) zmiany technologii Serwisu (v) zmiany zakresu i profilu świadczonych usług (vi) zmiany organizacji wewnętrznej ALAB (vii) innych obiektywnych przyczyn niezależnych od ALAB, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu.
  5. O każdych zmianach Regulaminu ALAB będzie informować poprzez informację w Serwisie i przez wysłanie informacji o wprowadzonych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  6. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków i w tym zakresie stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy lub złożenia Zamówienia.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Zgodnie z treścią art. 5 pkt. 5 lit. b Ustawy o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich ustawy tej nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
  9. Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
  10. Alab posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  11. Kontakt z ALAB można uzyskać:
   • Pod adresem:
    ALAB laboratoria Sp. z o.o.
    ul. Stępińska 22/30
    Warszawa
   • Pod numerem telefonu:
    Infolinia: (+48) 773 000 773 (od poniedziałku do piątku w godzinach od ) 8:00 do 16:00
    (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
   • Pod numerem faxu:
    (+48) 223496023
   • Pod adresem poczty elektronicznej:
    kontakt@alabsport.pl


  Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ALABSPORT

  ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


  ALAB laboratoria Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000040890. Adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP: 5220000217, REGON: 008105218,-

  - Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  - Numer zamówienia:

  - Powód odstąpienia:

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

  - Imię i nazwisko pacjenta(-ów):

  - Adres Pacjenta(-ów):

  - PESEL Pacjenta(-ów):

  - E-mail Pacjenta(ów):

  - Telefon Pacjenta(-ów):

  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

  - Data:

  (*) Niepotrzebne skreślić.