Regulamin

Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Definicje

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
  2. Usługodawca – ALAB laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000040890, NIP: 5220000217, REGON: 008105218, wysokość kapitału zakładowego: 1 069 582,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej w treści Regulaminu „ALAB”).
  3. Pacjent - osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – Pacjent korzystający z Serwisu po zalogowaniu się przy użyciu Loginu i Hasła.
  5. Serwis - Internetowy Serwis Pacjenta, dostępny pod adresem: www.alabsport.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zamówienia Badań realizowanych przez ALAB.
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Usługodawcą, drogą elektroniczną, umowy o świadczenie zdrowotne. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie przez osobę posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Zamówienie może zostać złożone przez opiekuna prawnego takiej osoby.
  7. Badanie - świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez Usługodawcę w jednej z jego Placówek, na podstawie Zamówienia dokonanego przez Użytkownika za pomocą Serwisu. Badanie jest realizowane na rzecz Pacjenta.
  8. Placówka - jednostka organizacyjna (Punkt Pobrań) należąca do Usługodawcy lub podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Usługodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w której Pacjent ma możliwość wykonania zamówionego wcześniej Badania.
  9. Partner - inny niż Usługodawca podmiot wykonujący działalność leczniczą lub prywatnie praktykujący lekarz, który współdziała z Usługodawcą w celu zapewnienia ciągłości świadczenia zdrowotnego.
  10. Kanał - forma komunikacji przy świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  11. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  12. Teleporada - usługa konsultacji wyników badań udzielana na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
 • Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania z Serwisu i Konta Użytkownika.
  2. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia lub założenie Konta Użytkownika w Serwisie, wymaga akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie.
  3. Regulamin dostępny jest: www.alabsport.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
  4. Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Usługodawca oświadcza, iż jest profesjonalnym podmiotem uprawnionym do wykonywania Badań na podstawie uzyskanych zezwoleń. Placówki Usługodawcy są wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000007384 dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/.
  5. Kontakt Pacjenta lub Użytkownika z Usługodawcą, w sprawach związanych z Serwisem, Kontem lub Zamówieniem, jest możliwy za pośrednictwem następujących danych Usługodawcy:
   1. pisemnie na adres: ALAB laboratoria, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
   2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@alabsport.pl
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Pacjenta treści o charakterze bezprawnym.
  7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  8. Usługodawca zastrzega, że Serwis może być czasowo niedostępny, w szczególności w przypadku modernizacji lub innych prac technicznych związanych z ich funkcjonowaniem.
 • Wymogi techniczne korzystania z Serwisu i Konta

  1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz Konta, Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające połączenie z internetem (np. desktop, laptop, tablet, telefon komórkowy), dostęp do internetu oraz skrzynkę poczty elektronicznej (adres email).
  2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny mieć możliwość połączenia z internetem oraz powinny spełniać następujące wymagania:
   • W przypadku desktopów i laptopów: system operacyjny Windows w wersji 10 i wyższej lub MacOs w wersji Big Sur 11.2.1 lub wyższej.
   • W przypadku urządzeń mobilnych system operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej lub iOs w wersji 14.
   • Przeglądarka Chrome albo Safari albo Firefox albo Opera albo Microsoft Edge w najnowszych wersjach.
  3. Witryna internetowa Serwisu dopasowuje się automatycznie do rozdzielczości ekranu.
  4. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, ani innego oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania z Serwisu bądź Konta. Zapewnienie odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania należy do Użytkownika.
  5. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Użytkownikiem, a właściwym Licencjodawcą. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy.
 • Rodzaj i zakres świadczonych usług

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie drogą elektroniczną umowy, o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzeniu przez Usługodawcę Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
  2. Badanie może zostać zrealizowane przez Pacjenta w każdej Placówce Grupy Kapitałowej ALAB.
  3. Lista Placówek wraz z wykonywanymi przez nie Badaniami dostępna jest pod adresem: www.alablaboratoria.pl w zakładce „Punkty Pobrań”
  4. Jedno zakupione przez Użytkownika Badanie, uprawnia do wykonania przez Pacjenta jednego Badania u Usługodawcy.
  5. Zamówienia są przyjmowane przez Usługodawcę wyłącznie za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem: www.alabsport.pl
  6. Pacjent może odebrać wynik przeprowadzonego przez Usługodawcę Badania zgodnie z §7 Regulaminu.
  7. Szczegółowy wykaz oferowanych przez Usługodawcę Badań, kryteria dopuszczalności ich realizacji oraz cennik dostępne są pod adresem: www.alabsport.pl/pakiety.
  8. Cennik zawiera wszystkie opłaty, które Użytkownik ponosi w związku z dokonanym Zamówieniem. Do Zamówienia zostanie doliczona cena za usługę pielęgniarską, jeżeli wybrane Badanie wymaga usługi pielęgniarskiej. Ostateczna cena za Badania oraz usługę pielęgniarską jest prezentowana Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia. Tym samym Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, które nie zostały wskazane w cenniku.
 • Złożenie i realizacja zamówienia

  1. W celu złożenia Zamówienia (zawarcia umowy) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i sprawnego dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Użytkownik składa zamówienie kompletując koszyk. W tym celu podaje także dane osobowe: Imię, Nazwisko, PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL: datę urodzenia i płeć) po czym opłaca zamówienie za pośrednictwem udostępnionego systemu płatności internetowych.
  3. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych, polegających na wykonaniu przez Usługodawcę zamówionych przez Użytkownika Badań na rzecz Pacjenta.
  4. Użytkownik może zakupić Badanie dla siebie lub dla osoby trzeciej. Zakup Badania na rzecz osoby trzeciej może zostać dokonany poprzez podanie w formularzu zamówienia danych osoby trzeciej.
  5. Po złożeniu Zamówienia, ALAB przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie dokonania zakupu.
  6. Informacja o potwierdzeniu złożenia Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania wybranych przez Użytkownika Badań.
  7. Użytkownik powinien dokonać pełnej płatności za Badania, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania przez Użytkownika zapłaty we wskazanym terminie, nastąpi automatyczne anulowanie Zamówienia. Użytkownik może dokonać płatności za Badania na zasadach i w formie wskazanej w §6 Regulaminu.
  8. Błędnie złożone lub nieopłacone Zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług z Usługodawcą, tym samym w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy przez Użytkownika z Usługodawcą, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 • Płatności

  1. Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
  2. Użytkownik dokonuje płatności za Badania za pomocą systemu płatności elektronicznych.
  3. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.
 • Korzystanie z badań oraz odbiór wyników

  1. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez Użytkownika i dokonaniu przez Użytkownika płatności, chcąc zrealizować zamówione i opłacone Badanie, Pacjent powinien udać się do wybranej Placówki oraz podać indywidualny numer Zamówienia, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
  2. Pacjent ma prawo zrealizować zamówione Badanie w ciągu 30 dni od otrzymania indywidualnego numeru Zamówienia.
  3. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
   • osobiście w Placówce, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
   • w formie elektronicznej na stronie www.alablaboratoria.pl w zakładce Wyniki Online
 • Usługi dodatkowe

  1. Pacjent korzystający z Serwisu ma dostęp do dodatkowych usług świadczonych w sposób elektroniczny.
  2. Rodzajami świadczonych usług są świadczenia zdrowotne.
  3. W ramach rodzaju świadczenia zdrowotne świadczone są następujące usługi:
   • Porada lekarska za pomocą środków teletechnicznych (teleporada)
   Usługi mogą być płatne i bezpłatne. Informacja czy dana usługa jest płatna czy bezpłatna dostępna jest przy opisie usługi.
  4. Usługi są świadczone przez ALAB lub przez jego Partnerów. Informacja kto jest świadczeniodawcą znajduje się w opisie danej usługi.
  5. Zapłata za dodatkowe usługi o ile wybrano usługę płatną następuje za pośrednictwem udostępnionego serwisu płatności. Poza zapłatą ceny za usługę, Pacjent nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów, z tym że Usługodawca lub Partner nie ponosi kosztów połączenia internetowego lub telefonicznego za pomocą których Pacjent/Użytkownik korzysta z wybranej usługi.
 • Ochrona danych osobowych

  1. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez stronę www.alabsport.pl znajdziesz w Polityce Prywatności Strony
 • Rozwiązanie umowy

  1. Do czasu wykonania Badania, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru Zamówienia oraz bez podania przyczyn. W tym celu Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej https://sklep.alablaboratoria.pl/odstapienie
  2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał Badanie za zgodą Pacjenta, na wykonanie umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
  3. Usługodawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika w tym oświadczeniu.
  4. Formularz informujący o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowią załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 • Postępowanie reklamacyjne

  1. Pacjent/Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:
   1. drogą elektroniczną na adresy mailowe Lokalnych Działów Obsługi Klienta, które znajdują się pod adresem: www.alablaboratoria.pl
   2. listownie na adres: ALAB laboratoria sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa,
   3. za pomocą formularza reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie www.alabreklamacje.pl oraz pod linkiem „Reklamacje” na stronie www.alablaboratoria.pl
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
   1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika/Pacjenta, tj. co najmniej:
   2. oznaczenie Użytkownika/Pacjenta (imię, nazwisko),
   3. opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
   4. określenie ewentualnych żądań Pacjenta lub Użytkownika,
   5. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia
   6. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności przez Użytkownika.
  4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O wyniku Pacjent/Użytkownik informowany jest listownie, pocztą elektroniczną albo telefonicznie.
 • Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
  3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  4. Zawierając umowę Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym z postanowieniami dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy (§10 Regulaminu)
  5. ALAB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.
  6. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.